Coaching, Healer, Healing, Health Coach

Shift Your View on the Word NO πŸ™…πŸ»β€β™€οΈ

Let me tell you HOW you can let go of feeling rejected when someone says NO to you and saying NO when something doesn’t serve you! πŸ™…πŸ»β€β™€οΈ I used to never ask or hesitate before asking questions because of the fear that the person would say NO. 😳⁣I had a story that people saying NO… Continue reading Shift Your View on the Word NO πŸ™…πŸ»β€β™€οΈ

Coaching, Healer, Healing, Health Coach

Do You Set Weekly Intentions?

How do YOU start your week off?⁣ πŸ€”β£πŸ’« Do you set intentions for the week?β£πŸ’« Do you set intentions daily based on your goals?β£πŸ’« Do you connect to your intuition before setting up your day?β£πŸ’« Do you create ME days for PLAY and SELF CARE?β£πŸ’« Do you have balance of DOING and BEING?β£πŸ’« Do you… Continue reading Do You Set Weekly Intentions?

Coaching, Healer, Healing, Health Coach

What We See in Our Minds Becomes Our Reality! πŸͺ„

Have you ever thought about how we see ourselves the least throughout the day, yet are with ourselves the most? πŸ€”β£This came to mind a few days ago when I looked myself in the mirror and saw this popped blood vessel in my eye, no concern of course and I know it’ll heal soon! πŸ‘… Continue reading What We See in Our Minds Becomes Our Reality! πŸͺ„

Coaching, Healer, Healing, Health Coach

Attachments and Expectations Create Disappointments

What are YOU attached to outside of you and your health? Click to Join Group Is it materialistic? πŸ€‘ If so, it can get lost and create all kinds of disappointments! 😞⁣Is it a product you’ve been using for years and swear by? πŸ’πŸ»β€β™€οΈ If so, it can get discontinued or worse, compromised! 😳⁣⁣Is it… Continue reading Attachments and Expectations Create Disappointments

Coaching, Healer, Healing, Health Coach

My HEALing Room

Are you curious what my behind the scenes looks like for my clients? πŸ€” I have created a HEALing room (aka office) because in order to be that HEALing space for my clients, I first need to create that space for ME πŸ₯°β£A WIN-WIN situation! πŸ€œπŸΌπŸ€›πŸΌ Behind the scenes Although I have been intentional with… Continue reading My HEALing Room